STATUT

Fundacji WidzimyDobro.org

tekst jednolity

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1.Kinga Stanisz Bumnir zwana dalej Fundatorem, zgodnie z treścią Aktu ustanowienia Fundacji sporządzonego w dniu 11 września 2015r.przez notariusza Magdaleną Krakowińską w Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy ul. Wigury  nr 14 lok 1 Repertorium A nr 1891/2015 ustanawia fundacje dla której na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06 kwietnia 1984r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991r. Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) ustala niniejszy Statut.

2.Akt Ustanowienia Fundacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statusu.

3. Fundacja działa pod nazwą „Fundacja Widzimy dobro.org”.

4. Fundacją, ustanowiona przez:

Kinga Stanisz Bumnir – Prezes

Tadeusz Stanisz – Vice Prezes

zwani dalej Fundatorem

5.Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu go podlegać będzie ochronie prawnej.

§2.

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

§3.

Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.

§4.

Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego

§5.

1.Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2. Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§6.Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

§7.Fundacja używa pieczęci z napisem Fundacja Widzimy Dobro.org. Internetowa Kronika Dobra.

§8. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§9.Fundacja została powołana w celach:

1. Stworzenia skatalogowanej kroniki dobra dla pokoleń w wykorzystując platformę widzimydobro.org.

2.Stworzenie społeczności w sieci Internet która identyfikuje się  z wartościami dobra i działa na ich rzecz.

3.Stworzenia aktywnej postawy społecznej  promującej dobro  społeczne  w  otaczającej nas rzeczywistości. Cel ten realizujemy poprzez współdziałanie wdrażanie   w inicjatywach, działaniach, społecznościach, firmach, przedsiębiorstwach  strategii promowania dobrem które wytwarza, współtworzy lub zauważa. Produktem fundacji  jest Fakt dobra.

Definicja Faktu dobra: społecznego (produkt fundacji)

– krótki film trafiający do historycznej kroniki dobra  ukazującej  podmioty  współdziałające z wartościami . Wykorzystując działania promocji, rozwoju reklamy PR i marketingu społecznego w Polsce i poza jej granicami.  Reklama, PR i  marketing to  forma wdrożenia wiarygodnej strategii komunikacji marki polegającej na wsparciu reklamowo marketingowym  inicjatyw, działań, społeczności, firmy, przedsiębiorstw z  jednoczesnym  rozwojem  kroniki dobra  oraz wezwaniem do określonych  działań na rzecz zysku społecznego.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja Widzimydobro.org występuje w roli niezależnego  przedstawiciela,  może wspierać działalność innych osób i podmiotów prowadzących  działalność komercyjna i niekomercyjną jednak warunkiem koniecznym jest znalezienie tj. punktu stycznego współdziałania które  jest zbieżne   z realizacją celów Fundacji. Fundacja jest niezależnym podmiotem generującym autentyczną zmianę biznesową pokazując klasę w biznesie, pokazując  wzorce jakości , kierowania się w życiu prostymi i podstawowymi wartościami społecznymi (uczciwość, szacunek , akceptacja, odpowiedzialności za siebie i innych, ) Widzimy szanse w autentyczności  ludzi biznesu.  Mówiąc krótko -To społeczność dobrych ludzi która promuje wartości.

§9. 1

Definicje:

a. Poprzez wdrożenie strategii, reklamy, PR i marketingu społecznego  rozumie się szkolenia, informowanie oraz zachętę różnorodnych środowisk do wykorzystania strategii komunikacji marki, wykorzystując narzędzia marketingu PR i reklamy społecznej w celu wspierania działalności społecznie użytecznej współtworzącej jednocześnie kronikę dobra dla pokoleń. Służy rozwojowi przedsiębiorczości ,nauki, edukacji, wychowania, ochronie i promocji zdrowia, działaniom na rzecz osób niepełnosprawnych, promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, pomocy społecznej, upowszechnianiu i ochronie praw i wartości społecznych, promocji działalności wspomagającej rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości, krajoznawstwu oraz wypoczynkowi dzieci i młodzieży, promocji kultury i sztuki, ochronie tradycji, upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochronie zwierząt oraz ochronie dziedzictwa przyrodniczego, porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu, przeciwdziałaniu patologiom społecznym, ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działaniu wspomagającemu rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, podnoszeniem wiedzy z dziedziny ratownictwa, ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, aktywizacji do wolontariatu, podtrzymywaniu tradycji narodowej.

b. Poprzez wdrożenie strategii, rozwój reklamy, PR i marketingu społecznego rozumie się podnoszenie jakości działań komunikacyjnych służących wspieraniu działalności oraz dbałość o skuteczność przeprowadzanych kampanii społecznych.

c. Poprzez marketing społeczny rozumie się wszelkie działania komunikacyjne, organizowane akcje szczególnie wykorzystujące takie narzędzia jak reklama i public relations, służące wspieraniu postaw prospołecznych lub służące bezpośrednio celom zawierającym się w następujących obszarach: rozwój nauki, edukacji i wychowania, ochrona i promocja zdrowia, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, pomoc społeczna, upowszechnianie i ochrona praw kobiet, promocja działalności wspomagającej rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości, krajoznawstwo oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, promocja kultury i sztuki, ochrona tradycji, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, porządek i bezpieczeństwo publiczne, przeciwdziałanie patologiom społecznym, ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działania wspomagające rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, promocja umiejętności z dziedziny ratownictwa i ochrony ludności, promocja postaw sprzyjających pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, promocja wolontariatu, podtrzymywanie tradycji narodowej.

d. Poprzez działania pro społeczne rozumie się takie zachowanie, które służą rozwojowi nauki, edukacji i wychowania, ochronie i promocja zdrowia, działaniom na rzecz osób niepełnosprawnych, zatrudnieniu i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, pomocy społecznej, upowszechnianiu i ochronie praw kobiet, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości, krajoznawstwu oraz wypoczynkowi dzieci i młodzieży, promocji kultury i sztuki, ochronie tradycji, upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu, przeciwdziałaniu patologiom społecznym, upowszechnianiu i ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, wspomaganiu rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, promocji umiejętności z dziedziny ratownictwa i ochrony ludności, promocji postaw sprzyjających pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, promocji wolontariatu, podtrzymywaniu tradycji narodowej, kształtowaniu i rozwojowi edukacji w dziedzinie systemów komunikacji społecznej.

§10.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a.       działalność reklamową w tym wydawanie gazet, włączając gazety ogłoszeniowe i reklamowe oraz wydawanie płyt gramofonowych, CD, DVD, taśm z muzyką lub innymi nagraniami dźwiękowymi w ramach realizacji kampanii społecznych i innych działań z zakresu marketingu społecznego zdefiniowanego tak jak w §9 1. pkt. c) i reklamy społecznej zdefiniowanej tak jak w §9.;

b.       wydawanie książek, broszur, folderów i podobnych publikacji, włączając słowniki i encyklopedie aby wspierać technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pożytku publicznego, pozarządowe, organizacje, społeczności, działania ,inicjatywy, przedsiębiorstwa i firmy realizujące działania pro społeczne definiowane w z §9 1. pkt. d) niniejszego statutu;

c.       działalność oświatową i edukacyjną w tym prowadzenie i organizacje konferencji, seminariów, kursów i wykładów związanych z promocją, planowaniem, realizacją i ewaluacją działań z zakresu reklamy społecznej i marketingu społecznego, tak jak określonych §9. i §9 1. pkt. c) oraz innych działań komunikacyjnych służących celom określonym w §9 1. pkt d) statutu Fundacji;

d.       działalność badawczo rozwojową oraz wykorzystanie narzędzi marketingu w tym reklamy i public relations oraz innych kanałów komunikacji w celu osiągania celów określonych w §9. Statutu Fundacji;

e.       przetwarzanie danych, działalność związaną z bazami danych oraz działalność archiwów w celu dokumentowania działań z dziedziny komunikacji społecznej i archiwizowania informacji na temat społecznie użytecznych działań z zakresu marketingu społecznego, public relations i reklamy społecznej;

f.        prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki, prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych oraz badanie rynku i opinii publicznej z zakresu komunikacji społecznej, marketingu społecznego oraz innych działań służących realizacji celów określonych w §9. i §9 1 . statutu, a także ogólnie wspierających odpowiedzialne, obywatelskie postawy pro społeczne.

g.       działalność PR-ową i reklamową na rzecz społecznie zaangażowanych firm z jednoczesnym wykorzystaniem społecznie użytecznych projektów do budowania relacji z interesariuszami firmy.

Realizując  powyższy cel  realizujemy poniższe działania i w ramach zaangażowania społecznego oferujemy następujące usługi:

1.       dostarczenie szczegółowej analizy sytuacji wyjściowej (zewnętrznej i wewnątrz przedsiębiorstwa)

2.       analiza działań społecznych konkurencji

3.       analiza działań firm i innych organizacji w wybranym obszarze społecznym

4.       identyfikacja problemów społecznych, które mogą być najbardziej powiązane z firmą i

5.       pozwolą na wykorzystanie kompetencji biznesowych firmy, realizację oczekiwań i potrzeb

6.       interesariuszy firmy, wyróżnienie się firmy na rynku oraz wsparcie rozwiązania ważnego problemu społecznego

7.       opracowanie strategii zaangażowania społecznego firmy

8.       określenie celów i grup docelowych programu zaangażowania społecznego

9.       określenie narzędzi i kanałów komunikacji

10.   realizacja strategii (organizacja imprez, wydarzeń medialnych, publikacji firmowych i multimedialnych)

11.   współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami komunikacja o programie społecznym firmy

§11.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja Widzimydobro.org występuje w roli niezależnego  przedstawiciela,  wpierającego działalność innych osób i podmiotów prowadzących  działalność komercyjna i niekomercyjną. Punkt styczny współdziałania to nawiązanie współpracy celem pokazania wartości jakimi się kierujemy  realizując niezależnie swoje własne  cele biznesowe i życiowe.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§12.
Majątek fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1.000 (jeden tysiąc złotych)wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.

§13.
Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swym majątkiem.

§14.
Dochody Fundacji pochodzą z:

a.       darowizn, spadków, zapisów,

b.       subwencji osób prawnych,

c.       dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d.       dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.

§15.
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów, z realizacji usług, mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§16.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§17.
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji w wysokości co najmniej 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych, a osoby zagraniczne równowartości 3.000 (trzech tysięcy) USD – uzyskują tytuł Sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.

§18.
Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§19.
Organami Fundacji są:

a.       Zgromadzenie Fundatorów,

b.       Rada Fundacji,

c.       Zarząd Fundacji.

ZGROMADZENIE FUNDATORÓW

§20.

Zgromadzenie Fundatorów tworzą Fundatorzy z wyjątkiem osób powołanych do pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji §21. Do uprawnień Zgromadzenia Fundatorów należy:

powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,

RADA FUNDACJI

§21.

1.       W skład Rady Fundacji wchodzi od 2 do 10 osób, a pierwsza Rada jest powoływana na okres od 3 do 10 lat przez Fundatora.

2.       Członkostwo Rady ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Rady.

3.       Odwołanie członka Rady następuje w przypadku:

4.       złożenia rezygnacji,

5.       podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady,

6.       choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

7.       niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,

8.       nienależytego wypełniania funkcji członka,

9.       istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§22.

Do Rady Fundacji należy:

a.       uchwalanie zmian statutu Fundacji,

b.       podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji,

c.       powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

d.       zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji,

e.       wyrażania opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

f.        ustalania wynagrodzenia prezesa i pozostałych członków Zarządu,

g.       rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielenie mu absolutorium.

h.       wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,

i.         nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,

j.         zatwierdzanie wieloletnich programów działania Fundacji.

23§.

Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Fundacji.

§24.

Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż dwa razy do roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji – w celu składania wyjaśnień.

§25.

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla prawomocności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

§26.

1.       Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos. Uchwały, poza przypadkami określonymi w ust. 2, zapadają zwykłą, większością głosów, a przy równej ich liczbie -decyduje głos przewodniczącego.

2.       Bezwzględnej większości głosów wymaga podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu.

§27.

1.       Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

2.       Udział osób wymienionych w pkt. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy

ZARZĄD FUNDACJI

§28.

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z dwóch lub więcej osób i jest powoływana okres od 3 do 10 lat przez Radę Fundacji Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.

2.Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku;

a. złożenia rezygnacji,

b. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

c. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

d. niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,

e. nienależytego wypełniania funkcji członka,

f. istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§29.

Pracami Zarządu kieruje Prezes. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza Zarządu.

§30.

Zarząd Fundacji:

a. kieruje działalnością Fundacji,

b. reprezentuje ją na zewnątrz,

c. opracowuje projekty rocznych i wieloletnich planów działania,

d. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

e. sprawuje zarząd jej majątkiem,

f. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

g. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,

h. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,

i. podejmuje decyzje a przystąpieniu do spółek i fundacji,

j. występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia i likwidacji Fundacji,

k. zatwierdza wysokość wynagrodzeń pracowników biura Fundacji,

l. wytycza główne kierunki działania Fundacji.

§31.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezes lub Wiceprezes Fundacji.

§32.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków.

§33.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

§34.

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§35.

Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd

ZMIANY STATUTU

§36.

Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.

§37.

Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały zapadającej zwykłą większością głosów, podejmowanej na wniosek Zarządu, z tym że dla prawomocności tej uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§38.

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§39.

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.

§40.

Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę podjętą na wniosek Zarządu.

§41.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§42.

1.       W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Fundacji, Rada Fundacji zdecyduje o przeznaczeniu majątku Fundacji i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Fundacji.

Zastrzega się przeznaczenie majątku organizacjom nie nastawionym na zysk o celach zbliżonych do celów Fundacji.

2.       Decyzję likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej na wniosek Zarządu.

§43.

Fundacja przedkłada coroczne sprawozdania za ubiegły rok właściwym organom z godnie z obowiązującymi przepisami. .

§44.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego.9

§45.

1.       Członkowie organu kontroli i nadzoru czyli Rady Fundacji nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

2.       Nie mogą być członkami kontroli i nadzoru osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§46.

Zabrania się:

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”;

b. przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;

d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

                                                                                                                                                                    11.09.2015 r. Łódź